Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, PRELINE-SK WEBSHOP

 

Preline-SK s.r.o.   Gogol'ova 18., 851  01 Bratislava

IČO: 46134280

Registraný v ORSR Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 28808/N

Daňové číslo: 2023244168

Telefon: +421-2-330-46-924
E-mail: info@dermoconsultant.sk

Registrácia

Registrácia nie je povinná! Nákup je možný aj bez rgistrácie, ale v prípade zaregistrovania sa môžete využiť mnohé výhody.

- pri ďalšom nákupe už znovu nemusíte zadávať Vaše údaje.

- môžete zadať dodaciu i fakturačnú adresu a budete mať možnosť sledovať stav objednávky

- spätne si budete môcť vyhľadať staršie objednávky

Registráciou súhlasíte, aby spoločnosť Preline-SK s.r.o. použila Vaše údaje k zasielaniu reklamných informácií. V každom z reklamných mailov v spodnej časti máte možnosť požiadať o zrušenie zasielania reklamných informácií v prípade, ak si už neželáte tieto informácie prijímať. Vaše údaje spoločnosť nevydá tretím stranám. Spoločnosť dodržuje zákon o ochrane osobných údajov – viď Pravidlá o ochrane osobných údajov.

Spôsob objednania tovaru

Tovar máte možnosť vložiť do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačítko „Do košíka”, ktoré sa nachádza vedľa  požadovaného množstva.

  • V prípade ďalšieho nákupu kliknite na tlačítko „Nakupujem ďalej” čím sa dostanete späť do zoznamu produktov.
  • Keď dokončíte nákup, kliknite na tlačítko „Obsah košíka” kde nájdete zoznam všetkých Vami vybraných produktov. Počet produktov môžete upravovať aj v rámci nákupného košíka zadaním množstva produktov. Produkty môžete vymazať z košíka kliknutím na červené tlačítko „Vymazanie”.
  • Ak ste si už skončili s nákupom, kliknite na tlačítko „Platba”. Ak už ste zaregistrovaní, systém Vás posunie hneď na kontrolu a potvrdenie údajov, v opačnm prípade si musíte vybrať jednu z troch možností: „Prihlásenie”, „Registrácia”, alebo „Nakupovanie ako hosť ”.
  • V nasledujúcom kroku musíte zadať dodaciu, respektíve fakturačnú adresu.
  • Po zadaní dodacej adresy kliknite na tlačitko „Uložiť”, ktorým sa posuniete ďalej. V tejto časti sú uvedené náklady na dopravu, pri objednávke nad 40 euro náklady za dopravu neúčtujeme.
  • Po zadaní spôsobu platby kliknite na tlačítko „Uložiť”.
  • Po dokončení objednávky kliknite na tlačítko „Potvrdenie objednávky”, čím sa objednávka odošle k spracovaniu.
  • Po schválení objednávky Vám bude zo systému zaslané potvrdenie o spracovaní objednávky e-mailom, kde sú zhrnuté podrobnosti o objednávke. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie časti, alebo aj celej objednávky. Čiastočné vybavenie objednávky sa deje len v prípade predchádzajúceho dohovoru so zákazníkom. V prípade vykonania platby prevodom na účet je uhradená suma spiatočne zaslaná na účet zákazníka.

Spôsob platby

V prípade objednávky na dobierku sa za balík platí zamestnancovi donáškovej služby,

V prípade platby predom Vám bude zaslaná faktúra, po prijatí ktorej vykonáte platbu na základe uvedených údajov (číslo účtu, poradové číslo faktúry). V tomto prípade Vám po doručení platby bude zaslaná správa o dátume dodávky.  

Webová (online) platba bankomatovou kartou: už čoskoro...

Posunutá (dodatočná platba), túto možnosť ponúkame len zmluvným partnerom, v prípade ďalších otázok kontaktujte našu podporu zákazníkom.

Faktúra je súčasťou balíku.

Prosím pri dodaní si balík a produkty skontrolujte a v prípade, že sú produkty poškodené je kuriér povinný o prípade urobiť zápis a v tomto prípade balík nepreberte.

Dodatočnú reklamáciu bez zápisu o poškodení prijať nemôžeme!

Donáška domov

Objednávky vykonané cez náš webshop doručuje zmluvná donášková sužba. Roznáška balíkov sa deje počas pracovných dní od 8-17 hodiny. V prípade, že sa v tomto dennom období nezdržujete doma, je vhodné, ak na to máte možnosť zadať dodaciu adresu na miesto pracoviska. Donášková služba sa pokúsi o donášku 2 krát. Balíky su doručené do dvoch pracovných dní od objednávky.

Zrušenie objednávky

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od kúpnej zmluvy, tento fakt nám ste povinný ohlásiť písomne. V prípade zaslania poštou sa počíta dňom odstupu deň podania na poštu a v tomto prípade musí byť zásielka podaná doporučene.

V prípade vrátenia produktu zásielku vráťte prostredníctvom pošty, alebo donáškovej služby na našu adresu. Prosím berte na vedomie, že náklady spojené s vrátením produktu hradí zákazník. Balík vrátený na dobierku nemáme možnosť akceptovať! V prípade požiadania, je možné balík vrátiť prostredníctvom našej zmluvnej donáškovej služby a za doručenie balíku sa platí predom kuriérovi

Dávajte pozor, aby ste produkty používali presne podľa pokynov, pretože za škody spôsobené nesprávnym používaním je zodpovedný použivateľ!

Naša spoločnosť uhradí sumu za vrátený produkt na číslo účtu zákazníka do 30 dní od prijatia balíka. V prípade inej dohody je možné vrátenie peňazí aj poštou.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.